Genres in Turkije (1) – Fictie of: hoe belangrijk is de roman eigenlijk?

Wie de lijst bekijkt van Turkse literatuur die in het Nederlands is vertaald, ziet vooral romans. Maar ga je naar de jaarlijkse boekenbeurs in Istanbul, dan moet je in het overvolle programma met lezingen, interviews en panels hard zoeken naar de naam van een romanschrijver. Hoe belangrijk zijn romans eigenlijk in Turkije?

Drie romans publiceerde de schrijver Mahir Öztaş (1951) in de loop van zijn carrière. Ze kwamen uit bij een gerenommeerde uitgeverij in Istanbul. Maar toen hij in 1973 debuteerde, was dat niet met een roman, of een kort verhaal, maar met een gedicht. ‘In de jaren zeventig begon eigenlijk iedereen met poëzie. Er kwamen weinig romans uit in die tijd. Bestsellers zoals je die nu hebt, had je toen al helemaal nauwelijks,’ zegt hij in een café in het centrum van Istanbul waar we elkaar treffen. Öztaş, van huis uit architect, leest veel en praat graag over literaire vorm. Na een dichtbundel en tussen zijn romans door zou hij ook drie bundels met korte verhalen publiceren.

Ander voorbeeld. Sait Faik Abasıyanık, Nâzım Hikmet en Ahmet Hamdi Tanpınar, alle drie geboren in de eerste jaren van de twintigste eeuw, worden unaniem tot de grondleggers van de moderne Turkse literatuur gerekend. Maar geen van drieën had veel op met het romangenre. Sait Faik Abasıyanık legde zich toe op korte verhalen. Zijn tijdgenoot Nâzım Hikmet groeide uit tot een van de belangrijkste dichters in het land. De enkele romans die ze ook schreven bleven in de schaduw van hun andere werk. Tanpınar ontleent zijn roem wél aan zijn romans, met name aan Sereen en Het klokkengelijkzetinstituut, al kwam die laatste roman pas na zijn dood in boekvorm uit. Maar zelf was Tanpınar veel liever de geschiedenis in gegaan met zijn gedichten.

Nog een voorbeeld. Van Refik Halid Karay, een auteur die bekend staat als een van de grootste stilisten, worden nu vooral de korte verhalen en romans gelezen. Van de vracht aan artikelen die hij voor kranten en tijdschriften schreef, wist niemand nog het bestaan – zelfs zijn familie was ze totaal vergeten – tot enkele maanden geleden de letterkundige Tuncay Birkan na enkele jaren archiefwerk twee bundels met terug gevonden teksten uitbracht. Ze vormen het begin van een lange reeks: Birkan heeft achttien delen aangekondigd.

Dat literatuur uit een ander land over andere onderwerpen kan gaan, daarmee houden de meeste lezers wel rekening. Het gaat tenslotte om een andere cultuur, een andere geschiedenis. Maar dat er in een andere literatuur misschien ook andere genres worden beoefend, of dat er met dezelfde genres anders wordt omgegaan, wordt vaak vergeten. Toch was de roman in Turkije aanvankelijk minder belangrijk als we in de eenentwintigste eeuw aan de Noordzee geneigd zijn te denken.

 

De Osmaanse traditie
Dat de Turkse roman enige tijd nodig had om uit te groeien tot een populair fictiegenre heeft ongetwijfeld te maken met zijn relatief late entree op wat toen nog Osmaanse bodem heette (het kernland kreeg pas met de stichting van de republiek in 1923 de naam Turkije). Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw, zo’n drie eeuwen later dan in West-Europa, verschenen de eerste romans in Istanbul. Dat waren aanvankelijk vooral vertalingen van populaire Franse titels. In de hoop een oplossing te vinden voor de politieke, militaire en economische verliezen hadden de Osmanen vanaf de achttiende eeuw hun blik namelijk steeds meer op West-Europa gericht. De vele Osmaanse intellectuelen die aan het eind van de negentiende eeuw kortere of langere tijd in Frankrijk verbleven, brachten een stroom aan Osmaanse vertalingen van dat onbekende genre op gang. Daarmee kreeg het Westen ook een grote culturele invloed.

Maar Osmaanse auteurs beperkten zich niet onmiddellijk tot dat nieuwe genre. Er waren wel meer genres te beoefenen. Poëzie bijvoorbeeld, die in tegenstelling tot de roman kon bogen op een eeuwenlange traditie. Aan de traditionele onderverdeling van de divan-poëzie van de elite, de mystieke tekke-poëzie en de volkspoëzie, zouden in de negentiende en twintigste eeuw heel nieuwe vormen worden toegevoegd. Poëzie leefde, en dat doet het nog steeds. Anders dan in Nederland of Vlaanderen is in Turkije poëzie populair onder jongeren. Ze schrijven zelf poëzie, of dromen daarvan. Verzen van Nâzım Hikmet sierden spandoeken tijdens de Gezi-protesten vorige zomer. Maar ook politici die hun toespraken met literatuur willen larderen, kiezen voor een dichtregel, niet voor een citaat uit een roman.

Het korte verhaal arriveerde tegelijkertijd met de roman in de Turkstalige literatuur, eveneens onder Franse invloed. Lange tijd was het verhaal veel populairder dan de roman. Veel verhalenschrijvers probeerden af en toe ook een roman uit (die tot in de jaren vijftig overigens vaak eerst als krantenfeuilleton werden gepubliceerd). Voor sommigen, zoals Sait Faik Abasıyanık, bleef het bij een enkel experiment. Anderen, Tanpınar bijvoorbeeld, werden wel gegrepen door de mogelijkheden van het nieuwe genre en schreven meerdere romans. Maar ook hij bleef zijn leven lang daarbij een hartstochtelijk schrijver van gedichten, essays, studies, brieven en dagboeken. Een romanschrijver schreef niet alleen romans. Mahir Öztaş staat met zijn poëzie, korte verhalen, romans en losse teksten voor verzamelbundels wat dat betreft in een traditie.

 

De schrijver als politiek commentator
Door zijn late entree in de Osmaanse literatuur bekleedde de roman met andere woorden lange tijd een bescheiden plaats binnen het hele scala aan genres. Maar dat niet alleen. De maatschappelijke context gaf de roman ook een aantal bijzondere kenmerken. In de eerste plaats was dat de nadruk op een maatschappelijk geëngageerde inhoud, veel meer dan op allerlei vormexperimenten. De eerste Osmaanse romanschrijvers en vertalers vormden de voorhoede in de politieke strijd die in de nadagen van het Osmaanse Rijk woedde. Het genre was dan ook vanaf het begin sterk gekoppeld aan de politieke debatten in het land. Dat is, niet verwonderlijk, het duidelijkst te zien in de thema’s die gekozen werden. De passie voor auto’s bijvoorbeeld, een bekende roman uit 1898, die vol staat met Franse leenwoorden, gaat over de soms absurde vormen die de liefde voor West-Europa aannam. Maar ook toen de republiek een feit was en de maatschappelijke hervormingen soms tegenvielen, het leven op het verwaarloosde platteland onverminderd hard bleef, de meningen over de relatie tot West-Europa verschilden, werd dat in romans aan de orde gesteld.

Behalve in de inhoud (en in het taalgebruik, want ook de taal was inzet van de politieke strijd) wordt de politieke lading van de roman ook op een abstracter niveau weerspiegeld. Mahir Öztaş: ‘In Frankrijk kun je stelen en tegelijkertijd gevierd zijn als schrijver. In Turkije is het haast ondenkbaar dat een dief, een crimineel, ook een gewaardeerd auteur is. Wat dat betreft lijkt de Turkse houding meer op de Russische. Het morele gedrag van de auteur is bijna belangrijker dan zijn tekst.’ Je ziet het duidelijk terug in de waardering van Orhan Pamuks romans: er zijn veel, heel veel lezers die trots beweren slechts enkele pagina’s van de Nobelprijswinnaar te hebben gelezen, maar desondanks niets van zijn werk willen weten – ze vinden dat Pamuk te commercieel is bijvoorbeeld, dat hij Turkijes vuile was buiten hangt of het Westen te veel naar de mond praat.

Het grote belang van de houding van de auteur is net als de nadruk op de inhoud van de roman te zien als een uitvloeisel van de manier waarop het genre zijn intree maakte. Met dat maatschappelijke engagement hoeft het niet te verbazen dat veel auteurs niet enkel fictie schreven. De maatschappelijke beroeringen van een rijk dat verkruimelde en een republiek die in oprichting was, een land dat in het brandpunt stond van andere naties en verscheurd dreigde te worden door interne tegenstellingen, boden stof genoeg. Lezers hadden in zulke onoverzichtelijke tijden behoefte aan een gids. En auteurs, gewend aan hun rol in de politieke voorhoede, hielden van een rol als uitlegger en commentator.

Refik Halid Karay (1888-1965) was zo iemand. Voor kranten en tijdschriften schreef hij honderden artikelen, deels vanuit Aleppo, waarnaar hij vanwege zijn politieke opvattingen moest uitwijken, deels vanuit Turkije toen hem (en een groot aantal andere auteurs) in 1938 amnestie werd verleend. Zoals veel van zijn collega’s becommentarieerde Karay een grote variatie aan onderwerpen, van het dagelijks leven tot de politiek, en vaak natuurlijk de politiek in de vorm van een dagelijks detail. ‘Voor alles hebben columnisten belangstelling, naar alles zijn ze nieuwsgierig, en over alles willen ze bekvechten,’ schrijft Orhan Pamuk in een artikel dat hij in 1997 over dit genre schreef: ‘Omdat ze de sympathie en het vertrouwen genieten van de lezers, kunnen ze het de ene dag over de liefde hebben, om de volgende dag Clinton of de paus van advies te dienen, kunnen ze met hetzelfde gemak over een corrupte burgemeester schrijven als over de fouten van Freud, en dat maakt hen tot een soort “professor in van alles”. Een populaire professor: ‘Zo’n tien, vijftien jaar geleden [dat wil zeggen, halverwege de jaren tachtig], voordat de televisie een verandering teweegbracht in de gewoonte om de krant te lezen, was het schrijven van columns in de ogen van de lezer het hoogste wat je als auteur kon bereiken.’ (opgenomen in De andere kleuren)

In de roman en het korte verhaal zette de politieke oriëntatie zich in grote lijnen voort tot 1980, al zijn er altijd ook auteurs en stromingen geweest die zich daartegen afzetten (maar daarmee de dominantie van die verwachting impliciet erkenden). De staatsgreep van 12 september 1980 maakte korte metten met iedere politieke activiteit, vooral aan de linkse kant van het politieke spectrum. Daarmee werd ook het culturele leven monddood gemaakt: uitgeverijen en boekhandels werden gesloten, schrijvers werden opgepakt. De repressie en terreur zorgden voor een langdurige depolitisering van het maatschappelijke en culturele leven. Die depolitisering werd nog in de hand gewerkt door internationale ontwikkelingen die zich niet lang na de coup aftekenden: met de val van de Berlijnse Muur brokkelde ook de invloed van de traditionele politieke ideologieën af. In de literatuur won het postmodernisme aan invloed. De Turkse roman is wat dat betreft misschien meer op de moderne Nederlandse gaan lijken.

 

Dit is het (licht aangepaste) eerste deel uit het artikel ‘Verne, verzen en een spandoek. Turkse literaire traditie en moderniteit’. Verschenen in De leeswolf, jrg. 20, nr. 3 (juni 2014).

Voor deel 2 (over non-fictie) klik hier. Voor deel 3 (over genres in vertalingen uit het Turks) klik hier.

 

 

Genres in Turkije (2) – Een uitgeefster over de populariteit van non-fictie

De politiek – tenminste, de eenduidige, expliciete variant – mag na 1980 grotendeels uit de Turkse fictie zijn verdwenen, de belangstelling voor maatschappelijke ontwikkelingen, zoals die ook al bleek uit de populariteit van columnisten, is gebleven. Dat is duidelijk te zien aan de populariteit van non-fictieboeken over maatschappelijke onderwerpen. Verkoopcijfers zijn niet eenvoudig te vinden, maar het programma van de jaarlijkse boekenbeurs in Istanbul geeft een idee. Op de beurs staan niet alleen vele uitgeversstandjes, waar het lezerspubliek de nieuwste boeken kan kopen, er zijn ook talloze panels en lezingen. Wie iets wil horen over een nieuw verschenen roman, moet heel goed zoeken. Bijeenkomsten met titels als ‘De positie van Turkije in mondiaal perspectief’, ‘De jongste geschiedenis: verborgen onder een laag as’ of ‘De verschillende gedaantes van het nationalisme’ zijn er juist in overvloed.

‘Er is een grote nieuwsgierigheid naar de achtergrond van maatschappelijke ontwikkelingen,’ zegt Müge Gürsoy Sökmen in haar kantoor bij uitgeverij Metis. ‘En die nieuwsgierigheid is niet beperkt tot het vakgebied waarin mensen zich specialiseren. Toen David Harvey een lezing gaf, zat de zaal vol, niet alleen met sociologen, maar ook met psychologen, economen, architecten.’

Müge Gürsoy Sökmen richtte de uitgeverij op in 1982, vlak na de staatsgreep, samen met een groep medestudenten. In de volle overtuiging dat ze het bestel konden veranderen, begonnen ze met het publiceren van non-fictie. In de loop van de jaren is er een klein segment literatuur bij gekomen, maar de boeken over politiek, sociologie en filosofie vormen nog altijd de grootste en best verkopende categorie op de fondslijst. Een deel van het fonds is vertaald werk van schrijvers als Kojin Karatani en David Harvey. Maar Metis geeft ook oorspronkelijk Turks werk uit. Een boek met verslagen van jongeren die in de jaren negentig opgroeiden in het Koerdische zuidoosten, en een analyse van Fethiye Çetin, een van de advocaten van de in 2007 vermoorde Armeens-Turkse journalist Hrant Dink, over omissies in de behandeling van die zaak, zijn voorbeelden van Turkse bestsellers uit het toonaangevende fonds.

Müge Gürsoy Sökmen verklaart de populariteit van non-fictie onder andere uit de uitzonderlijk jonge bevolking van Turkije: 41% van het land is nog geen 25 jaar. ‘De nieuwsgierigheid wordt bovendien aangewakkerd door het onderwijs op een paar faculteiten voor sociale wetenschappen in het land die studenten nog steeds weten op te leiden tot kritische geesten. Veel docenten die na de staatsgreep werden ontslagen, zijn actief geweest in de uitgeverswereld en de politieke beweging, ze kennen het leven buiten de universiteit. En Turkije heeft een traditie van oppositie en solidariteit.’

De nieuwsgierigheid waarnaar de uitgeefster verwijst, de honger naar boeken over politiek en samenleving, moet ook te maken hebben met de roerige geschiedenis van Turkije, het feit dat zoveel hoofdstukken in de geschiedenis niet zijn afgesloten. De snelle en onoverzichtelijke ontwikkelingen, die mensen vaak rechtstreeks in hun persoonlijk leven raken, wakkeren het verlangen naar een interpretatie, een kader of verklaringsmodel alleen maar aan. Ook een doodgewoon praatje bij de bushalte zet al heel snel koers naar de politiek van de Osmanen, de rol van Europa of een andere historische of maatschappelijke ontwikkeling die het huidig tijdsgewricht kan verklaren. Het is precies wat ook columnisten en commentators zo populair maakt.

‘Zoals het land gevoed wordt door de uitgeverijen, zo worden de uitgeverijen gevoed door het land,’ zegt Müge Gürsoy Sökmen. De avond na de moord op Hrant Dink staat ook om die reden in haar geheugen gegrift: ‘Op de stoeptegels waar hij was neergeschoten lag tussen de anjers en de kaarsen ook een boek: de Turkse vertaling van Race, Nation, Class. Ambiguous Identities van de filosoof Etienne Balibar en de historicus-socioloog Immanuel Wallerstein.’ Boeken zijn een onderdeel van het maatschappelijk debat.

 

Dit is het (licht aangepaste) tweede deel uit het artikel ‘Verne, verzen en een spandoek. Turkse literaire traditie en moderniteit’. Verschenen in De leeswolf, jrg. 20, nr. 3 (juni 2014).

Voor deel 1 (over fictie) klik hier. Voor deel 3 (over genres in vertalingen uit het Turks) klik hier.

 

Genres in Turkse literatuur (3): wat is er in vertaling van terug te zien?

Het Turkse literaire landschap biedt meer dan romans. Er is een levendige traditie van poëzie, korte verhalen en essays en analyses over politiek-maatschappelijke onderwerpen. Maar wat zien we van die variatie in Nederlandse vertalingen terug? Geeft het corpus van vertalingen een representatief beeld van de genres het Turkse literaire landschap?

Daar kunnen we kort over zijn: nee. Nu is representativiteit misschien moeilijk te verlangen: we hebben het over een klein lijstje boeken – in de ruim 75 jaar dat er vertaald is, zijn er slechts rond de honderdvijftig titels verschenen. Zelfs romans zijn maar weinig in het Nederlands vertaald. Toch zijn er wel enige kanttekeningen te plaatsen bij de selectie van titels. Dat sommige genres nauwelijks vertaald zijn, is geen toeval maar het gevolg van drie duidelijke uitgeversvoorkeuren in het Westen.

Eén: liever fictie dan non-fictie – een adagium dat vreemd genoeg zelfs in kringen geldt waar literatuur gezien wordt als een ‘brug naar een andere cultuur’, een instrument om de Turkse cultuur beter te begrijpen. Deze voorkeur is een van de belangrijkste obstakels waarmee een uitgeverij als Metis te maken heeft als ze haar non-fictieboeken aan buitenlandse uitgevers probeert te verkopen. Voor een bundel zeer leesbare beschouwingen bijvoorbeeld waarin literatuurwetenschapster en essayiste Nurdan Gürbilek een analyse geeft van de culturele transformatie die Turkije sinds de jaren tachtig heeft ondergaan, kon Gürsoy Sökmen slechts met grote moeite een Engelse uitgever interesseren. En niet alleen omdat de Angelsaksische markt per definitie moeilijk toegankelijk is voor niet-Engelstalige auteurs. Gürsoy Sökmen: ‘Vóór de val van de Muur werd Turkije gezien als een ontwikkelingsland, sinds de val als moslimland. Voor boeken die laten zien dat de Turkse werkelijkheid veel complexer is, is in het buitenland nauwelijks een uitgever te vinden.’ Uiteindelijk kwam de Engelse vertaling er: Living in a shop window, al had de marketingafdeling liever een titel als ‘Guide to Turkey’ gezien.

‘Er is in het buitenland geen belangstelling voor boeken die de vooroordelen ontkrachten, die laten zien hoe het werkelijk zit. Men gelooft niet dat men iets van ons kan leren. Sterker nog: in Europa proberen ze óns uit te leggen hoe het híer zit.’ Meteen na de protesten van vorige zomer kreeg Metis door buitenlandse uitgevers verschillende ‘Gezi-romans’ aangeboden, geschreven door buitenlanders die een paar dagen in het toen bezette Gezi-park bij Taksim hadden rondgelopen. Gürsoy Sökmen kan er nog niet over uit.

Twee: liever een roman dan korte verhalen of poëzie. Er zijn wel enkele bundels met gedichten en korte verhalen gepubliceerd – zo verscheen deze winter zelfs een bundel Osmaanse poëzie, en dit voorjaar komt er een bloemlezing uit met korte verhalen van Sait Faik Abasıyanık – maar dat zijn uitzonderingen op de regel, vaak het resultaat van volhardende vertalers en gedreven uitgevers. Doordat er in het Nederlandse taalgebied bovendien maar weinig literaire tijdschriften resteren, is er nauwelijks nog een podium voor literaire fictie die geen roman is.

En drie: liever een nieuwe roman dan een oudere, waarvan de auteur niet meer in leven is. Die voorkeur is begrijpelijk, want het is moeilijk genoeg om werk van een in Nederland en Vlaanderen onbekende auteur aan de man te brengen. Een auteursbezoek is vanzelfsprekend een groot pre. Maar het onthoudt de lezers wel veel mooi werk. Bovendien, doordat er weinig ouder werk wordt uitgegeven zijn vertalingen van nieuwe romans moeilijk in een literaire context te plaatsen. Hoe oorspronkelijk is bijvoorbeeld het werk van Orhan Pamuk, hoe verhoudt het zich tot boeken van andere schrijvers uit Turkije? Zelf heeft hij er nooit een geheim van gemaakt dat de romans van Ahmet Hamdi Tanpınar en Oğuz Atay een grote inspiratiebron zijn. Maar nadat de eerste vertalingen van Pamuks romans verschenen, duurde het nog bijna vijftien jaar voordat werk van zijn twee Turkse inspiratiebronnen in het Nederlands uitkwam.

 

Blinde vlek
In het Turkse proza van nu lijkt de roman, zoals in zoveel westerse landen, met een opmars bezig. ‘Hedendaagse prozaschrijvers vatten korte verhalen eigenlijk vooral op als een vingeroefening voor het schrijven van romans,’ zegt auteur Mahir Öztaş. ‘Toch zijn het twee totaal verschillende genres. Zoals Cortázar ooit zei, een kort verhaal slaat de lezer knock-out, een roman verslaat de lezer op punten.’ Tijd is voor Öztaş een van de belangrijkste elementen van een roman. Het kan in zijn ogen ook de huidige populariteit van het genre verklaren. ‘Een roman creëert een tijdsverloop, en de lezer is daar onderdeel van, meer als in een kort verhaal. Dat is misschien iets wat past bij de lezers van nu. Je ziet het ook aan de populariteit van televisieseries. Mensen willen worden opgenomen in zo’n langlopend verhaal.’

Zelf schrijft Öztaş inmiddels ook alleen nog romans. ‘Mijn korte verhalen waren altijd al aan de lange kant. Ik zie de roman als een overkoepelend genre, een vorm die zowel het gedicht als het korte verhaal in zich kan opnemen. Maar,’ voegt hij er lachend aan toe, ‘ik hoop niet dat lezers mijn romans “poëtisch” vinden. Op zo’n manier uitgedrukt is dat meestal geen compliment.’

Zelfs buiten het terrein van de fictie lijkt de roman een grote aantrekkingskracht uit te oefenen. Columnisten als Ahmet Altan, Perihan Mağden en Ece Temelkuran hebben zich de laatste jaren toegelegd op het schrijven van romans. Hun populariteit als columnist zorgt voor verkooprecords van hun romans – die onder andere daardoor niet lang na hun publicatie ook in andere talen uitkwamen.

Dat neemt niet weg dat de literatuur uit Turkije veel meer dan alleen romans te bieden heeft. Een enorme schat aan poëzie en korte verhalen om te beginnen. De twee grote verzamelbundels met gedichten en korte verhalen die enkele jaren geleden verschenen, geven een idee. Oğuz Atay bijvoorbeeld publiceerde behalve zijn (vertaalde) debuutroman, ook een bundel met heel mooie verhalen. Mahir Öztaş schreef een bijzonder verhaal waarin de sfeer van angst en terreur na de staatsgreep van 1980 op een heel ongebruikelijke manier wordt verteld. Zijn collega Şavkar Altınel schrijft poëzie, en mooie maar moeilijk te classificeren teksten die misschien nog het meest op reisverslagen lijken. Evliya Çelebi, een zeventiende-eeuwse Osmaanse reiziger, schreef een beroemd verslag van zijn reizen door zijn immense vaderland, tien delen vol stadsbeschrijvingen, linguïstische observaties, grappen en sterke verhalen. En dan is er non-fictie: analyses en beschouwingen over onderwerpen als de Gezi-protesten en volksbewegingen in Turkije, transseksualiteit, ontwikkelingen in het Turks neoliberalisme. Om een paar voorbeelden te geven. Zou er dan echt niemand zijn die dat in het Nederlands wil lezen?

 

Dit is het laatste deel uit het artikel ‘Verne, verzen en een spandoek. Turkse literaire traditie en moderniteit’. Verschenen in De leeswolfjrg. 20, nr. 3 (juni 2014).

Voor deel 1 (over genres in fictie uit Turkije) klik hier. Voor deel 2 (over non-fictie) klik hier.

 

Tıflî-verhalen en brieven: van genres die komen en weer gaan

‘Een van de leuke dingen van een bestaan als osmanist,’ zei David Selim Sayers twee weken geleden tijdens een lezing, ‘is dat je een geheel nieuw literair genre kunt ontdekken.’ Dat wil zeggen, een genre dat in andere literaturen niet of nauwelijks bestaat. En dat lezers in Turkije, osmanisten, turkologen, alle onderzoekers die zich met de Turkse literatuurgeschiedenis bezighouden, inmiddels al lang weer zijn vergeten.

Sayers ontdekte zo’n genre. Tıflî hikâyeleri, zoals het wordt genoemd, ‘Tıflî-verhalen’. Er waren weliswaar eerdere onderzoekers die dit soort verhalen hadden opgemerkt, maar niemand had ze als zelfstandig literair genre herkend. Sayers onderzocht hun drukgeschiedenis, hun stijlkenmerken en historiciteit, en vond genoeg aanwijzingen om ze als apart literair genre te bestempelen. De studie die hij erover schreef is niet alleen een onderzoek naar de kenmerken van dit soort verhalen. De verhalen zelf beslaan meer dan de helft van het boek, omgezet in modern Turks en geïllustreerd met tekeningen uit de oorspronkelijke tekstedities.

Lees verder…

overzicht van alle vertalingen in het nederlands

Hieronder volgt een overzicht van alle literatuur uit Turkije die in de loop van de jaren in het Nederlands is vertaald.

Klik hier voor een toelichting bij de lijst.

Poëzie (P), kinderboeken (K) en toneelteksten (T) zijn als zodanig aangeduid. De overige boeken zijn romans. Niet alle titelgegevens konden volledig worden achterhaald. Aanvullingen zijn welkom via het contactformulier.

[bijgewerkt op 10 september 2020]

 

A
Abasıyanık, Sait Faik, Verhalen uit Istanbul. Podium, 2014. Vertaald uit het Turks door Hanneke van der Heijden, met een nawoord van Murat Işık.

Adıvar, Halide EdibDe dochter van den pias. Van Loghum Slaterus, 1937. Vertaald naar de Engelse vertaling uit het Turks van A.W.L. Bondam.

Ağaoğlu, Adalet, Gaan liggen om te sterven. Uitgeverij Jurgen Maas, 2019. Vertaald uit het Turks door Hanneke van der Heijden.

Ak, SevimMol en de levende dingen. Manteau, 2012. K. Vertaald uit het Turks door Hamide Doğan.

Ali, SabahattinMadonna met bontjas. Van Gennep, 2016. Vertaald uit het Turks door Erdal Balcı.

Altan, AhmetDe secretaris. Bert Bakker, 2000. Vertaald uit het Turks door Hanneke van der Heijden.
Altan, Ahmet, Ik zal de wereld nooit meer zien. Aantekeningen uit de gevangenis. Bezige Bij, 2019. Vertaald uit het Turks door Hamide Doğan.

Asena, DuyguDe vrouw heeft geen naam. Opgroeien in Turkije. De Kern, 1991. Vertaald uit het Turks door Melanie Deegen, Hanneke van der Heijden, Bea Mol en Döndü Özçelik.
Asena, DuyguEigenlijk ben je vrij. De Kern, 2005. Vertaald door Nihan Arı.
Asena, DuyguEr is geen liefde. De Kern, 1993. Vertaald uit het Turks door Sytske Breunesse.
Asena, DuyguHelden zijn altijd mannen. De Kern, 1995. Vertaald uit het Turks door Sytske Breunesse.

Atay, OğuzHet leven in stukken. Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2011. Vertaald uit het Turks en van een nawoord voorzien door Margreet Dorleijn en Hanneke van der Heijden.

Atılgan, Yusuf, De lanterfanter. Uitgeverij Jurgen Maas, 2016. Vertaald uit het Turks en van een nawoord voorzien door Hanneke van der Heijden.
Atılgan, Yusuf, Hotel Moederland. Uitgeverij Jurgen Maas, 2016. Vertaald uit het Turks en van een nawoord voorzien door Hanneke van der Heijden.

 

B
Baksi, MahmutIk was een kind in Koerdistan. KIB, 1998. K.
Baksi, MahmutHêlîn. KIB, 1998. K.

Baykurt, FakirDe vredestaart. Verhalen. Rotterdamse Kunststichting, 1982. K. Vertaald uit het Turks door Zehra Aydın.
Baykurt, FakirSakardja, de haan. Sjaloom, 1986. K. Vertaald uit het Turks door Coby van der Kraan.
Baykurt, FakirHet verhaal van Güler. Averroès, 1994. K. Vertaald uit het Turks door Agnes van Montfoort, 1994.

Het boek van Dede KorkoetVertaald en ingeleid door Rik Boeschoten. Bulaaq, 2005.

 

Ç
Çelik, NevzatHet lied van de dageraad (fragment). In: Amnesty International (red.), De ceremonie van de laatste adem, een selectie fragmenten in proza en poëzie rondom het thema doodstraf. Amnesty International, 1989. Vertaald uit het Turks door Wim van den Munkhof.

Çetin, Fethiye, Het geheim van mijn grootmoeder. Een vertelling. Van Gennep, 2010. Vertaald uit het Turks door Hanneke van der Heijden.

Çiçekoğlu, FerideZe mogen niet op de vlieger schieten. Stichting De Lynx, 1990. Vertaald uit het Turks door Rob Broersen e.a.

 

D
Dağlarca, Fazıl HüsnüHollandse kwatrijnen en andere gedichten. Rotterdamse Kunststichting, 1977. P. Vertaald uit het Turks door Esma Yiğitoğlu en Robert de Hartogh.
Dağlarca, Fazıl HüsnüDe walvis en de mandarijn. Rotterdamse Kunststichting, 1979. K, P. Vertaald uit het Turks door Esma Yiğitoğlu en Robert de Hartogh.
Dağlarca, Fazıl Hüsnü, Verdachte sta op. Ordeman, 1986. Vertaald uit het Turks door Esma Yiğitoğlu.

Demirkan, RenanZwarte thee met drie klontjes suiker. De Geus, 1992. Vertaald uit het Duits door Carlien Brouwer.

Demirtaş, Selahattin, Morgenlicht. Verhalen. Signatuur, 2018. Vertaald uit het Turks door Hanneke van der Heijden.

Dikmen, SinasiDe andere Turk. Satirische verhalen. De Populier, 1986. Vertaald uit het Duits door Eva Wolff.

 

E
Emre, YunusLaten we liefhebben en onszelf geliefd maken. Nederlandse Unie van Turks-Islamitische Organisaties, 1991. P. Vertaald uit het Turks door Abdulwahit van Bommel.

Erdoğan, Aslı, Zelfs de stilte is niet meer van mij. Berichten uit Turkije. De Geus, 2017. Vertaald uit het Turks door Hamide Doğan, met een nawoord van Erdal Balcı.

Eroğlu, HaydarDe droom van het brandende huis, Een Turks meisje in Nederland. Leopold, 1996. K. Vertaald uit het Turks en bewerkt door Sytske Breunesse.

Ersin, Saygın, De pasja van de keuken. Orlando, 2019. Vertaald uit het Engels door René van Veen.

 

F
Farhi, MorisJonge Turk. De Geus, 2005. Vertaald uit het Engels door Frans van Delft.

Feyzioğlu, YücelKeloglan en Broeder Adelaar. De Fontein, 1986. K. Vertaald uit het Turks door Lourina de Voogd en Alli Sönmez.
Feyzioğlu, YücelKeloglan en de gazellen. Anadolu, 1992. K. Vertaald uit het Turks door Rob Ermers.
Feyzioğlu, YücelWaggel en Wiegel. Anadolu, 1992. K. Vertaald uit het Turks door Rob Ermers.

 

G
Göknil, CanKlein zijn is niet eenvoudig. De Geus, 1987. K. Vertaald uit het Turks door Martin Cordes.
Göknil, CanHet rookspuwende monster en de klaprozen. De Geus, 1987. K. Vertaald uit het Turks door Martin Cordes.
Göknil, CanDe stekels van een egel. De Geus, 1988. K. Vertaald uit het Turks door B. Tuna.
Göknil, CanVreemde vriendjes. Averoès, 1995. K. Vertaald uit het Turks door Agnes van Montfoort.
Göknil, CanDe poezen van de buurvrouw. Averroès Stichting, 1996. K. Vertaald uit het Turks door Agnes van Montfoort.

Gün, GüneliOnderweg naar Bagdad: een schelmenroman vol magische avonturen, gebedeld, geleend en gestolen van Duizend-en-één-nacht. De Arbeiderpers, 1997. Vertaald uit het Engels door Tinke Davids.

Günes, ŞabanDe koffer. Leopold, 1988. K. Vertaald uit het Turks door Anneke Krijthe.
Günes, ŞabanDe reis naar Turkije. K & L Grafische Produkties, 1988. K.

Güney, HüseyinNasrettin Hoca. Dekker & Huisman, 1982/1983.

Gür, Halil, De babykamer. De Geus, 2012. Vertaler onbekend.
Gür, HalilMijn dappere moeder. De Geus, 1986. K.  Vertaald uit het Turks door Sytske Breunesse.
Gür, HalilGekke Mustufa en andere verhalen. De Geus, 1984. Vertaald uit het Engels naar de oorspronkelijke Turkse tekst door R.S.J. Bolland.
Gür, HalilGevecht met spiegels. Papieren Tijger, 1998. P. Vertaald uit het Turks door Rik Boeschoten.
Gür, HalilMijn grote oma. Contact, 1993. K. Vertaald uit het Turks door J. Aarssen.
Gür, HalilDe hemel bleek grauw. De Geus, 1988. Vertaald uit het Turks door R.S.J. Bolland in samenwerking met de auteur.
Gür, HalilIk danste met engelen. Kinderjaren in Turkije. Luitingh-Sijthoff, 2001. Vertaald uit het Turks door Jeroen Aarssen.
Gür, HalilEen kind vliegt door de nacht. De Geus, 1990. K. Vertaald uit het Turks door Mark Eijkman.
Gür, Halil, De mooiste heimweeverhalen uit het Oosten. De Geus, 2009. Vertaler onbekend.
Gür, Halil, Stamppot voor iedereen. De Geus, 2007. Vertaler onbekend.
Gür, HalilEen steen aan een draadje. Luitingh-Sijthoff, 1997. K. Vertaald uit het Turks door Jeroen Aarssen.
Gür, HalilWakker het vuur niet aan. De Geus, 1994. Vertaald uit het Turks door Ingrid Klerk.

Gür, Mehmet, Jos van HestDit ben ik. Nurdan helpt de duiven. Anne Frank Stichting/NLBC, 1994. K.

Gürsel, NedimEen lange zomer in Istanbul. Verhalen. Meulenhoff, 1984. Vertaald uit het Turks en van nawoord voorzien door Erik Jan Zürcher.
Gürsel, NedimDe konijnen van de commandant. Meulenhoff, 1986. Vertaald uit het Turks door Erik Jan Zürcher.
Gürsel, NedimDe eerste vrouw. Meulenhoff, 1989. Vertaald uit het Turks door Erik Jan Zürcher.

 

H
Hikmet, NâzımAllem Kallem. Een sprookje. De Geus, 1986. K. Vertaald uit het Turks door Ad van Rijsewijk.
Hikmet, NâzımBrieven aan Taranta-Babu. De Populier, 1984. P. Vertaald uit het Turks door Thijs Rault.
Hikmet, NâzımHet epos van sjeik Bedreddin, zoon van de kadi te Simavne. Douane, 2005. P. Vertaald uit het Turks door Sytske Sötemann. In 2018 verschenen in een herziene, tweetalige editie, uitgegeven door Uitgeverij Jurgen Maas.
Hikmet, NâzımMensenlandschappen. De Geus/Epo, 1995. P. Vertaald uit het Turks en van een inleiding voorzien door Els Hansen, Ruud Keurentjes en Wim van den Munkhof.
Hikmet, NâzımDe mooiste van Nâzım Hikmet. Lannoo/Atlas, 2003. P. Vertaald uit het Turks door Joris Iven, Perihan Eydemir, Sytske Sötemann en Wim van den Munkhof.
Hikmet, NâzımDe romantici. De Geus/Epo, 1995. Vertaald uit het Turks door Wim van den Munkhof.
Hikmet, NâzımTurkse gedichten. Masereelfonds, 1981. P. Vertaald uit het Turks en van inleiding voorzien door J. Iven en Perihan Eydemir.
Hikmet, NâzımTurkse strijdliederen. HTIB, Amsterdam, 1981. P.
Hikmet, NâzımDe verliefde wolk. Bakermat, 1996. K.
Hikmet, NâzımHet verliefde wolkje en andere sprookjes. Sjaloom en Wildeboer, 1984. K. Vertaald uit het Turks door Lidwien Kuitenbrouwer.

 

I
Ik luister naar Istanbul. Zes moderne Turkse dichters. Poetry International Serie, Meulenhoff, 1988. P. Samengesteld door Erik Jan Zürcher. Gedichten van: Cahit Sıtkı Tarancı, Orhan Veli Kanık, Oktay Rıfat, Melih Cevdet Anday, Behçet Necatigil, Fazıl Hüsnü Dağlarca.

 

İ
İlhan, Çiler, Verbannen. De Geus, 2017. Vertaald door Sytske Breunesse.

 

K
Karakuş, HidayetDe paarse planeet. De Inktvis, 1999. K. Vertaald uit het Turks door Johanna Lely.

Karaosmanoğlu, Yakup KadriAnkara. Wereldbibliotheek, 1938. Vertaald uit het Turks door J.H. Kramers en Annemarie v.d. Bergh.

Kemal, YaşarAarde ijzer, hemel koper. Anatolische trilogie 2. De Geus, 2000. Vertaald uit het Turks door Wim van den Munkhof.
Kemal, YaşarBittere wraak. De Geus, 2003. Vertaald uit het Turks door Wim van den Munkhof.
Kemal, YaşarDe gewraakte zeeman. In de Knipscheer 1988. Vertaald uit het Engels naar het Turks door Lieke Frese.
Kemal, YaşarGranaatappelboom. De Geus, 2006. Vertaald uit het Turks door Wim van den Munkhof en Ruud Keurentjes.
Kemal, YaşarDe legende van de berg Ararat. De Geus, 2012. Vertaald uit het Turks door Sytske Breunesse en Irene ’t Hooft. (Eerder verschenen als De legende van de Ararat. Elsevier, 1978. Vertaald uit het Engels naar de oorspronkelijke Turkse uitgave door Wim Dielemans.)
Kemal, YaşarHet lied van de duizend stieren. De Geus, 1997. Vertaald uit het Turks door Wim van den Munkhof.
Kemal, YaşarKleine Memed. De Geus, 2014. Vertaald uit het Turks door Margreet Dorleijn. [Hervertaling van dezelfde roman die eerder uit het Engels in het Nederlands werd vertaald: Memed: Turkse roman. Bigot & Van Rossum, 1963. Vertaald uit het Engels naar de oorspronkelijke Turkse uitgave door A.J. Richel.]
Kemal, YaşarOnsterfelijk gras. Anatolische trilogie 3. De Geus, 2002. Vertaald uit het Turks door Wim van den Munkhof.
Kemal, YaşarOok de vogels zijn verdwenen. De Geus, 1996. Vertaald uit het Turks door Wim van den Munkhof.
Kemal, YaşarDe wind uit de vlakte. Anatolische trilogie 1. De Geus, 1999. Vertaald uit het Turks door Wim van den Munkhof.

Kıral, TezerKille nachten. Sjaloom, 1986. Vertaald uit het Turks door Okko Lems e.a.

Kıyafet, HasanDe Rode Imam. 3C, 2004. Vertaald uit het Turks door Erhan Gürer.

Kocagöz, SamimDe wereld van de hoop. In: Korte verhalen uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika 2, Het Wereldvenster/Novib/NCOS, 1985. Vertaald uit het Turks door D. Koopman.

Kuban, GünerDe kleur van de liefde. De Geus, 1993. Vertaald uit het Turks door Thijs Rault.

Kulin, AyşeDe laatste trein naar Istanbul. De Geus, 2012. Vertaald uit het Turks door Irene ‘t Hooft-Imhulsen en Sytske Breunesse.
Kulin, AyşeVaarwel, Istanbul. De Geus, 2014. Vertaald uit het Turks door Irene ‘t Hooft-Imhulsen en Sytske Breunesse.

Kurt, KemalVijf vingermannetjes op de maan. De Vier Windstreken, 1997. K. Vertaald uit het Duits door Toby Visser. [in het duits geschreven]
Kurt, KemalZeven kamers vol wonderen. La Rivière, 1997. K. Vertaald uit het Duits door Yvonne Kloosterman.
Kurt, KemalDe mislukte toverspreuk. De Vier Windstreken, 2002. K. Vertaald uit het Duits door Christine Kliphuis.

 

L
Livaneli, ZülfiBevrijding. Prometheus, 2007. Vertaald (uit het Engels of het Frans) door Jean Schalekamp.

 

M
Mağden, PerihanMoord op de boodschappenjongens. Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2008. Vertaald uit het Turks door Hamide Doğan.
Mağden, PerihanVoor wie waren we op de vlucht? Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2009. Vertaald uit het Turks door Hamide Doğan.
Mağden, PerihanTwee meisjes. Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2010. Vertaald uit het Turks door Hamide Doğan.

Met gesloten ogen. Zwerven door Amsterdam, Istanbul en Antwerpen / Gözlerim kapalı. Amsterdam, İstanbul ve Anvers’e yolculuk. Van Gennep, 2012. Samengesteld en van een inleiding voorzien door Nurnaz Deniz en Guido Snel. Met bijdragen van Zeynep Köylü, Seray Şahiner en Uğur Ziya Şimşek. Vertaald door Hanneke van der Heijden / Mustafa Özen.

Moderne Turkse poëzieAtlas, 2010. Samengesteld en van een inleiding voorzien door Mehmet Emin Yıldırım, Sytske Sötemann en Mehmet Çetin.

Moderne Turkse verhalen. Atlas, 2005. Samengesteld, vertaald uit het Turks en van een nawoord voorzien door Hanneke van der Heijden en Margreet Dorleijn.

 

N
Nesin, AzizDe vetersymfonieVerhalen. NBLC, 1990. Vertaald uit het Turks door Anneke Krijthe.
Nesin, AzizYaşar, de man die niet leefde. De Geus, 1992. Vertaald uit het Turks door Anneke Krijthe.
Nesin, AzizHerinneringen van een balling. Lente, 1995. Vertaald uit het Turks door Sytske Breunesse.

 

O
Oğuz, Birgül, Ha! Over verlies. De Geus, 2016. Vertaald uit het Turks door Sytske Sötemann.

Oker, CelilSneeuw aan de Bosporus. Elmar, 2006. Vertaald door Uta Anderson.

Okumuş, EsrefZipzip, het kikkertje. De Fontein, 1986. K. Vertaald uit het Turks door Sytske van Geelen.

Orga, IrfanAan de oevers van de Bosporus. Atlas, 2002 (1950). Vertaald uit het Engels door Inge Kok.

 

Ö
Öngören, VasifHet ware sprookje, of hoe de sprookjes de wereld inkwamen. Wereldvenster, 1984 (1978). K. Vertaald uit het Turks door M. Rault.

Ören, ArasIn den vreemde is ook een thuis. De Geus, 1986. P. Vertaald naar de Duitse vertaling uit het Turks door Kris Vanreusel.
Ören, ArasNiks politie asjeblief, Ambo, 1988. Vertaald uit het Turks door Erik Jan Zürcher.

Öz, ErdalJe bent gewond. Ambo, 1988. Vertaald uit het Turks door Mariëtte Savenije en Mark Eijkman.

Öz, Aysel, Het jonge meisje en de dood. Sjaloom, 1985. Vertaald uit het Duits naar de oorspronkelijke Turkse uitgave door Lidwien Lemaire-Kuitenbrouwer.
Özakin, AyselHet blauwe masker. Ambo, 1989. Vertaald uit het Turks door Mariëtte Savenije et al.
Özakin, AyselErgens anders onderweg: verhalen. Sjaloom, 1986. Vertaald uit het Duits door Irene Eichholtz.
Özakin, AyselIk voel me hier niet thuis. Ambo/NOVIB, 1987. Vertaald uit het Turks door Mark Eijkman en Mariëtte Savenije.
Özakin, AyselMijn grootmoederTaal, en Verschil. In: Vrouwenportretten, WAR nummer 29, Werkgroep voor Arbeidersliteratuur in Rotterdam, 1985. P.
Özakin, AyselSelo wil een huis kopen. De Geus, 1991. K. Vertaald uit het Duits door Guus Houtzager.
Özakin Ingham, AyselDe taal van de bergen. Ambo/NOVIB/NCOS, 1994. Vertaald uit het Engels door Ellis van Midden.

Özdamar, Emine SevgiHet leven is een karavanserai, heeft twee deuren, door de ene kwam ik erin, door de andere ging ik eruit. De Geus, 1993. Vertaald uit het Duits door Gerda Meijerink.
Özdamar, Emine SevgiMoedertong. De Geus, 1996. Vertaald uit het Duits door Gerda Meijerink.
Özdamar, Emine SevgiDe brug van de Gouden Hoorn. De Geus, 1998. Vertaald uit het Duits door Gerda Meijerink.

Özer, KemalOpkomende beelden. 3C, 2006. P. Vertaald uit het Turks door Irene ’t Hooft.

 

P
Pamuk, OrhanDe andere kleuren. De Arbeiderspers, 2008. Vertaald uit het Turks door Hanneke van der Heijden.
Pamuk, OrhanDat vreemde in mijn hoofd. Roman. De Bezige bij, 2016. Vertaald uit het Turks door Hanneke van der Heijden en Margreet Dorleijn.
Pamuk, OrhanDe heer Cevdet en zonen. De Arbeiderspers, 2009. Vertaald uit het Turks door Veronica Divendal.
Pamuk, OrhanHet huis van de stilte. De Arbeiderspers, 1995. Vertaald uit het Turks door Margreet Dorleijn.
Pamuk, OrhanIk heet Karmozijn. De Arbeiderspers, 2001. Vertaald het Turks door Margreet Dorleijn en Hanneke van der Heijden.
Pamuk, OrhanIstanbul. Herinneringen en de stad. De Arbeiderspers, 2005. Vertaald uit het Turks door Hanneke van der Heijden.
Pamuk, OrhanHet museum van de onschuld. De Bezige Bij, 2013 / De Arbeiderspers, 2012. Vertaald uit het Turks door Margreet Dorleijn.
Pamuk, OrhanDe naïeve en de sentimentele romanschrijver. Charles Eliot Nortonlectures – 2009. De Arbeiderspers, 2012. Vertaald uit het Engelse origineel door Hanneke van der Heijden en Margreet Dorleijn.
Pamuk, OrhanHet nieuwe leven. De Bezige Bij, 2012 / De Arbeiderspers, 1999. Vertaald uit het Turks door Veronica Divendal.
Pamuk, OrhanDe onschuld van voorwerpen. De Bezige Bij, 2012. Vertaald uit het Turks door Margreet Dorleijn.
Pamuk, OrhanSneeuw. De Bezige Bij, 2012 / De Arbeiderspers, 2003. Vertaald uit het Turks door Margreet Dorleijn en Hanneke van der Heijden.
Pamuk, OrhanHet valies van mijn vader. De Arbeiderspers, 2007. Vertaald uit het Turks door Hanneke van der Heijden.
Pamuk, Orhan, De vrouw met het rode haar. De Bezige Bij, 2017. Vertaald uit het Turks door Hanneke van der Heijden.
Pamuk, OrhanDe witte vesting. De Arbeiderspers, 1993. Vertaald uit het Turks door Veronica Divendal.
Pamuk, OrhanHet zwarte boek. De Bezige Bij, 2012 / De Arbeiderspers, 1998. Vertaald uit het Turks door Margreet Dorleijn.

 

R
Reisgenoten & wijnschenkers. Osmaanse poëzie. Samengesteld en vertaald door Sytske Sötemann, Jan Schmidt en Sander de Groot. Amsterdam: Jurgen Maas, 2014.

 

S
Samancı, SuzanHêlîn rook naar boomharsVerhalenbundel. KIB, 1998. K. Vertaald door Koen van Bael.

Sefa, AhmetDagboek van mijn zoon. Interval-Lale, 1989. Vertaald uit het Turks door Els Hansen en bew. door Chrétien Breukers.
Sefa, AhmetChaos. Bureau Ombudswerk Nijmegen, 1992. Bewerkt uit het Turks door Rob Ermers e.a.

Serbes, EmrahBehzat Ç. Sporen in Ankara. Leesmagazijn, 2017. Vertaald uit het Turks door Hamide Doğan en Arzu Çelik.

Elif Shafak, 10 Minuten 38 seconden in deze vreemde wereld. Nieuw Amsterdam, 2020. Vertaald uit het Engels door Manon Smits.
Shafak, ElifDe bastaard van Istanbul. De Geus, 2007. Vertaald uit het Engels door Manon Smits.
Shafak, ElifDrie dochters van Eva. De Geus, 2017. Vertaald uit het Engels door Frouke Arns en Manon Smits.
Shafak, ElifGeheim. De Geus, 2009. Vertaald uit het Turks door Evert van den Broek, Irene ’t Hooft en Sytske Breunesse.
Shafak, ElifDe heilige van de beginnende waanzin. De Geus, 2008. Vertaald uit het Engels door Manon Smits.
Shafak, ElifHet huis van de vier winden. De Geus, 2013. Vertaald uit het Engels door Manon Smits en Frouke Arns.
Shafak, ElifLiefde kent veertig regels. De Geus, 2011. Vertaald uit het Engels door Manon Smits.
Shafak, ElifHet luizenpaleis. De Geus, 2006. Vertaald uit het Turks door Margreet Dorleijn en Hanneke van der Heijden.
ShafakElifDe stad aan de rand van de hemel. De Geus, 2015. Vertaald uit het Engels door Manon Smits en Frouke Arns.
Shafak, ElifZwarte melk. De Geus, 2011. Vertaald uit het Turks door Irene ’t Hooft en Sytske Breunesse.

Soysal, SevgiEen bezoekdag en andere verhalen. De Populier, 1986. Vertaald uit het Turks door Thijs Rault.

Sönmez, Burhan, De onschuldigen. Orlando, 2019. Vertaald uit het Engels door René van Veen.
Sönmez, BurhanIstanbul, Istanbul. Orlando, 2018. Vertaald uit het Engels door René van Veen.

Stem van alarm, stem van vuur. Geëngageerde poëzie uit Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Het Wereldvenster/Novib, 1981. P. Samengesteld door Bertus Dijk, Kees Simhoffer en Klaas Wellinga. Gedichten van Fazıl Hüsnü Dağlarca, Nâzım Hikmet, Şennur Sezer.

 

T
Tanpınar, Ahmet HamdiHet klokkengelijkzetinstituut. Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2009. Vertaald uit het Turks en van een nawoord voorzien door Hanneke van der Heijden.
Tanpınar, Ahmet HamdiSereen. Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2009. Vertaald uit het Turks en van een nawoord voorzien door Hanneke van der Heijden.

Tekin, LatifeBloemheuvel. De Geus/Epo, 1991. Vertaald uit het Turks door Thijs Rault.

Temelkuran, Ece, Het geluid van bananen. Van Gennep, 2013. Vertaald uit het Turks door Margreet Dorleijn.

Toptaş, Hasan Ali, De schaduwlozen. Atlas, 2009. Vertaald uit het Turks door Veronica Divendal.
Toptaş, Hasan Ali, Verloren levens. Signatuur, 2015. Vertaald uit het Turks door Hamide Doğan.

Tuncel, MuratDe eer. In: Uijterlinge, Judith (red.) Crossing Border, wereldliteratuur uit binnen- en buitenland. Van Gennep/Novib, 1999. Vertaald uit het Turks door Anneke Krijthe.
Tuncel, MuratValse hoop. 3C, 2003. Vertaald uit het Turks door Anneke Krijthe.

 

U
Uşaklıgil, Halid Ziya, Verboden liefde. Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2008. Vertaald uit het Turks en van een nawoord voorzien door Margreet Dorleijn en Hanneke van der Heijden.

Uzala, AyhanDagboek van een vermiste. Papieren Tijger, 2002. Vertaald uit het Turks door Wim van den Munkhof.

Uzun, MehmedIn de schaduw van een verloren liefde. De Geus, 2002. Vertaald uit het Turks door Evert van den Broek.
Uzun, MehmedLicht als de liefde, duister als de dood. De Geus, 2007. Vertaald uit het Turks door Evert van den Broek.

 

V
Vrijheid hoe maak je het? De Geus, 1997. P. Samengesteld door Daan Bronkhorst. Gedichten van Nâzım Hikmet, Can Yücel, Fazıl Hüsnü Dağlarca.

 

Y
Yağmurdereli, EsberDe Schorpioen. Over leven, liefde en geweld. 3C, 2003. Vertaald uit het Turks door Hanneke van der Heijden.

Yalçın, KemalKracht om te leven: het levensverhaal van hersenonderzoeker prof. dr. Onur Güntürkün. 3C, 2004. Vertaald uit het Turks door Wim van den Munkhof.

Yashın, Mehmet, De nachtbus. Liverse, 2010. P. Vertaald uit het Turks door Dick Koopman.

Yemni, SadıkDe amulet. Prometheus, 1995. Vertaald uit het Turks door Cees Priem.

Yemni, SadıkDetective Orhan en het vermiste meisje. Biblion, 1996. Bewerking door Vera de Heus van: De roos van Amsterdam.
Yemni, SadıkDe geest van de brug. Vertelling. De Balie, 1991. Vertaald uit het Turks door Wim van den Munkhof.
Yemni, SadıkDe ijzeren snavel. De Balie, 1987. Vertaald uit het Turks door Evert van den Broek.
Yemni, SadıkDe ridders van Amsterdam. Bert Bakker, 1994. Bijgestaan door Evert van den Broek.
Yemni, SadıkDe roos van Amsterdam. Bert Bakker, 1993.
Yemni, SadıkHet station. De Balie/De Kist, 1992. T. Vertaald uit het Turks door Sadık Yemni en Ireneus Spit.
Yemni, SadıkDe vierde ster. Bert Bakker, 2000. Vertaald uit het Turks door Margreet Dorleijn, 2000.

Yıldız, BekirDe onsterfelijke populier. Rotterdamse Kunststichting, 1982 (1980). K. Vertaald uit het Turks door Esma Yiğitoğlu en Robert de Hartogh.
Yıldız, BekirDe huwelijksfirma. Het Wereldvenster, 1985. Vertaald uit het Turks door Erik-Jan Zürcher.

Van Turkije naar Nederland en België – Wat is er vertaald?

Orhan Pamuk is zonder twijfel de bekendste schrijver uit Turkije. Zo bekend dat wel eens vergeten wordt dat de Turkse literatuur niet met hem begint, zelfs niet buiten Turkije. Ook voordat de romans van Pamuk in Nederland verschenen waren er al vertalingen van werk van schrijvers uit Turkije, zoals er ook na zijn succes het nodige is vertaald. In totaal zijn er nu zo’n honderdvijftig titels in het Nederlands beschikbaar – klik hier voor de lijst.

Die honderdvijftig titels zijn verschenen in een tijdsbestek van iets meer dan vijfenzeventig jaar. Dat is niet erg veel, vooral niet als je bedenkt hoe groot de Turkse boekenmarkt is. Op wereldranglijsten die de omvang van nationale boekenmarkten vergelijken zou Turkije inmiddels tot de twintig grootste behoren. Dat er desondanks weinig Turks werk in het Nederlands is terug te vinden komt onder andere doordat Nederlandse uitgevers, net als hun collega’s in veel andere landen, vooral gericht zijn op Engelstalige literatuur. Titels uit Engeland en Amerika, belangrijk of minder belangrijk, dringen makkelijk door tot de Nederlandse boekenmarkt. De kans dat boeken uit Turkije, maar ook uit Roemenië, Polen of Korea, in het Nederlands worden vertaald, is daarentegen klein, hoe goed die boeken ook zijn geschreven.

Lees verder…

Şavkar Altınel en het ongeziene zwerven

Net in een tijd dat in Turkije het maatschappelijke debat over identiteit zijn weerslag vindt in literaire romans – want ook in Turkije wordt er veelvuldig gediscussieerd over nationale en individuele identiteiten; net ook in een tijd dat op de Turkse televisie voor de allereerste keer spotjes worden uitgezonden om literair werk aan de man te brengen – want voor de nieuwe roman van Murathan Mungan wordt niet alleen in kranten maar ook op het scherm geadverteerd; net dus in een tijd waarin zo veel doordrongen lijkt van het verlangen dan wel de plicht bij deze of gene groep te horen, de wil gezien te worden, werd in een kelderzaal in Istanbul een jaarlijkse literaire prijs uitgereikt aan een schrijver die het liefst nergens bij hoort, die ernaar streeft zich ongezien voort te bewegen, niet gekend te worden, een buitenstaander te blijven.

Lees verder…

Smaakverschil en beeldvorming – Hobbels bij de selectie van Turkse teksten voor vertaling in het Nederlands

Turks, dat is lange tijd geen taal geweest die veel Nederlanders associeerden met wereldliteratuur, of zelfs maar met boeken. Terwijl talen als het Russisch, Frans of Spaans onmiddellijk literair werk in gedachten riepen, was het voor veel Nederlandse lezers allesbehalve een open deur dat ook in het Turks poezie en romans geschreven konden worden, sterker nog, dat dat al lang gebeurde. Turks drukwerk werd eerder in verband gebracht met de kranten die de clientèle van theehuizen doorbladerde, een half oog gericht op het televisiescherm, en waar de schreeuwerige kleurenfoto’s het ruimschoots wonnen van de tekst. Daarmee zijn twee struikelblokken aangegeven waarmee een vertaler die zelf een tekst voor vertaling bij een uitgever wilde aandragen tot voor kort werd geconfronteerd: aan Turkse literatuur kleefde het stof van de arbeidsmigratie en verder was het terrein zo goed als onbekend.

Lees verder…